Publication

‘Schijnbare competitie’ tussen bladluissoorten

In de eenvoudigste vorm van klassieke biologische bestrijding wordt enkel het directe effect van de inge- zette biologische bestrijder op de te bestrijden plaag in beschouwing genomen. Meer en meer (ecologische) studies tonen echter het grote belang aan van indirecte interacties tussen verschillende soorten insecten in een habitat met een zekere biodiversiteit zoals in een boomgaard het geval is. Zo kan een speci eke nuttige een belang- rijk indirect/onrechtstreeks effect hebben op een bepaalde plaag die het gevolg is van een eerder (direct/rechtstreeks) effect (parasitering/predatie en dus populatieopbouw van de nuttige) op een ander plaaginsect. Zulk indirect effect is dan een ‘schijnbare competitie’ tussen twee insectensoorten (de ene soort kan niet als plaag uitbreken als de andere soort ook aanwezig is), maar wordt eigenlijk veroorzaakt door een gemeenschappelijke natuurlijke vijand.

Full publication *

* Subscription or payment may be required